Đặc điểm chung:

1In 1 mặt của 1 tờ giấy
2Góc mở trang sách được 180°, mở phẳng hoàn toàn
3Sách có thể đóng dưới 60 trang
4Thời gian giao hàng trong 1 ngày làm việc
3 lớp PRO
Printed by CANON PRO 540

Cơ bản

Lựa chọn thêmHóa đơn tạm tính

Bạn có thể chọn lại các yêu cầu cơ bản hoặc lựa chọn thêm
 

Mô tả

Số lượng

Đơn giá

QTY

Đơn giá

0

Tổng cộng

0